Кинологические организации

Наши секции

 

Rambler's Top100

Украина онлайн  

Каталог сайтов Украины

Вход на сайт

ПРИСУЖДЕНИЕ ТИТУЛОВ НА ВЫСТАВКАХ В СИСТЕМЕ КСУ

Присуждение титула "Чемпион Украины"

- 6 х САС на национальных выставках КСУ ранга САС за период не менее, чем за 1 год и 1 день ( под судейством не менее 5 - ти разных экспертов ).

- 4 х САС - три САС с национальных выставок ранга САС, плюс один с выставки ранга CACIB, за период не менее, чем за 6 месяцев (под судейством разных экспертов).

- 3 х САС - два САС с двойных выставок, ранга САСІВ в любых городах Украины, плюс один САС с выставки САСІВ в г. Киеве.

- 2 х САС - на двойных выставках ранга CACIB в г. Киеве.

- 2 х САС - на выставках ранга CACIB (только для собак рабочих пород с приложением рабочего сертификата)

- На Национальных Чемпионатах - лучший кобель и лучшая сука в породе получают титул "Чемпион Украины"

 

Присуждение титула "Юный Чемпион Украины"

- 3 х ЮСАС - полученных на всех сертификатных выставках КСУ.

- 2 х ЮСАС - на двойных выставках ранга CACIB в г. Киеве.

- На Национальных Чемпионатах - лучший кобель и лучшая сука юниоры получают титул "Юный Чемпион Украины"

 

Присуждение титула "Гранд Чемпион Украины"

(присуждается трёхкратно)
- Присуждается аналогично присвоению титула "Чемпион Украины"

 

Присуждение титула "Супер Гранд Чемпион Украины"

- Присуждается собакам, выполнившим четвёртый раз нормативы по присуждению титула "Гранд Чемпион Украины"

*****

Пожалуйста, приложите копию родословной, дипломы и сертификаты САС (оригиналы).
Приложите копии документов, на основании которых собака экспонировалась в рабочем или классе чемпионов.

* Заявка на присвоение титула "Чемпион Украины" принимается при условии - если с момента получения последнего сертификата САС прошло 30 дней.
** В случае отсутствия подтверждения последнего по времени сертификата САСIB документы принимаются не ранее 4-х месяцев после даты получения последнего сертификата САСIB.

 

Для получения сертификата «Чемпион Украины», граждане стран членов FCI с которыми заключен договор «О взаимном признаниии титулов» (Беларусь, Болгария, Кипр, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Финляндия, Черногория, Эстония), предоставляют 1 САС с выставки в Украине и Чемпионский сертификат страны проживания владельца собаки.

Для граждан всех остальных стран, не вошедших в перечень, сертификат «Чемпион Украины» выдается на общих основаниях.


БЛАНКИ ЧЕМПИОНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ >>

Целевой взнос на выдачу Чемпионских сертификатов:
- для членов КСУ - 100 гривен,
- для зарубежного владельца - 30 евро по курсу Национального банка Украины на день оплаты при условии оформления через отделение;
- для зарубежного владельца - 30 евро, на валютный счет ГУ КСУ при условии оформления через ГУ КСУ, ;

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА /для граждан Украины/ >>

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА /для иностранных граждан/ >>

АНКЕТА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТИТУЛА ИНТЕРЧЕМПИОН /с 1.04.2009/

 

УСТАВ КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА УКРАИНЫ

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кінологічна Спілка України (надалі Спілка) є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів володарів чистопородних собак для спільної реалізації своїх прав і свобод в цій галузі, передбачених її Статутом, згідно якого Спілка розглядається як організація з філантропічними, науковими, художніми та культурними цілями і діяльність якої регулюється цим Статутом.
1.2. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, принципів Міжнародної Кінологічної Федерації, а також цього Статуту.
1.3. Як повноправний член Міжнародної Кінологічної Федерації, Спілка представляє та захищає інтереси чистопородного собаківництва України на міжнародному рівні.
1.4. Спілка співпрацює з іншими громадськими організаціями та державними органами в Україні і за її кордоном з питань, передбачених цим Статутом.
1.5. Спілка створена і діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності, вільна у виборі напрямків своєї діяльності у межах законодавства України.
1.6. Спілка набуває прав і обов'язків юридичної особи з моменту її державної реєстрації, в порядку установленному Законом, має свої банківські рахунки, в тому числі валютні, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Президією Спілки. Спілка має свою символіку, зразки якої затверджуються Президією Спілки та реєструються в установленому Законом порядку.
1.7. Діяльність Спілки поширюється на територію України.
1.8. Центральні органи Спілки розміщуються за адресою:
01004,Україна, м. Київ, вул. Рогнідинська, 3.

РОЗДІЛ 2
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

2.1. Метою діяльності Спілки є сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.
2.2. Основними завданнями Спілки є:
- створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимогам стандарту породи, здібні до навчання та виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;
- забезпечення діяльності єдиної системи селекції в собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп'ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експортного потенціалу племінних ресурсів собак України;
- створення та ведення ідентифікаційного банку чистопородних собак України;
- розробка стандартів вітчизняних порід собак;
- стимулювання наукових досліджень в галузі кінології, розвитку вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами Спілки та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.

РОЗДІЛ 3
НАПРЯМИ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

3.1. Для досягнення мети та виконання статутних завдань, Спілка, в порядку встановленому чинним законодавством, здійснює наступні напрями практичної діяльності:
- представляє інтереси української кінології у Міжнародній Кінологічній Федерації;
- займається племінною роботою з чистопородними собаками, веде Єдину племінну книгу чистопородних собак України , використовуючи, в тому числі, племінні книги організацій-колективних членів Спілки; - видає внутрішні родоводи Спілки із застосуванням абревіатури та логотипу Спілки на чистопорідних собак, володільцями яких є індивідуальні члени Спілки, члени організацій - колективних членів Спілки; - реєструє, здійснюючи відповідну перевірку, внутрішні родоводи на чистопородних собак , володарями яких є члени організацій - колективних членів; -видає міжнародні родоводи, в т.ч. на підставі зареєстрованих в Спілці внутрішніх родоводів організацій - колективних членів;
- створює і утримує ідентифікаційну базу чистопородних собак України;
- здійснює співробітництво в галузі кінології з науковими та учбовими закладами в країні та за кордоном;
- організує та проводить Міжнародні, Всеукраїнські та регіональні виставки собак, чемпіонати пород, племінні огляди та випробування службових та мисливських собак, як необхідні племінні заходи, з метою з'ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів'я за поведінкою, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак та відповідності їх Міжнародним стандартам згідно вимог МКФ та проводить спортивні та культурні заходи з собаками за національними та міжнародними правилами;
- збирає інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у своїх виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
- поширює інформацію про свої ідеї та цілі;
- засновує засоби масової інформації;
- організує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари;
- здійснює для КСУ навчання, підготовку, удосконалення і атестацію експертів-кінологів, інструкторів, дресирувальників та суддів по спорту з собаками згідно з національними і міжнародними правилами, а також організує навчання працівників рингів, хендлерів, грумерів, заводчиків, та веде облік розплідників, з реєстрацією їх в Кінологічній Спілці України і Міжнародній Кінологічній Федерації;
- слідкує за дотриманням кінологічної етики членами Спілки;
- здійснює благодійну діяльність;
- здійснює господарську діяльність, у т.ч. шляхом створення на підставі рішення Президії Спілки госпрозрахункових установ, організацій і підприємств в порядку, встановленному законодавством;
- проводить інші заходи, які сприяють досягненню цілей та завдань Спілки, не суперечать чинному законодавству і не передбачають одержання прибутку.

РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА СПІЛКИ

4.1. Основою Спілки є її місцеві відділення (осередки), які створюються за територіальним принципом. До місцевих відділень відносяться республіканські, обласні, міські, территоріальні, районні , селищні, сільські. Місцеві відділення в своїй діяльності керуються цим статутом та своїми статутними документами, які прийняті їх вищими керівними органами, та Типовим положенням про місцеві відділення Спілки, затвердженим Президією Спілки.
Місцеві відділення Спілки реєструються в установленому законом порядку.
4.2. Всі місцеві відділення Спілки відносяться до однієї з регіональних груп за місцем знаходження їх центрального офісу:
а) Центральний регіон: Полтавська, Дніпропетровська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області.
б) Західний регіон: Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Івано-Франківська та Волинська області.
в) Східний регіон: Донецька, Луганська, Харківська та Запорізька області.
г) Північний регіон: Київська, Житомирська, Сумська та Чернігівська області.
д) Південний регіон: Одеська, Миколаївська та Херсонська області.
є) Автономна Республіка Крим та м.Севастополь.
4.3. Окрім місцевих відділень (осередків) Спілки, в структуру Спілки входять також її колективні члени - всеукраїнські кінологічні організації.
Місцеві відділення Спілки (осередки) та структурні підрозділи організацій - колективних членів Спілки співпрацюють між собою з метою досягнення цілей і завдань, передбачених цим Статутом.
4.4.Членами Спілки, власниками собак однієї породи, може бути створений Національний клуб з цієї породи, як самостійне всеукраїнське об'єднання громадян в порядку, передбаченому законодавством України.
Діяльність Національних монопородних клубів-колективних членів Спілки регулюється Положенням про Національні монопородні клуби Спілки, затвердженим Президією Спілки у порядку, встановленому цим Статутом.
4.5. Вищим керівним органом Спілки є з'їзд, який скликається один раз на 5 років і є правомочним за присутності більш 50% обраних делегатів.
Члени Спілки повідомляються про проведення з'їзду не пізніше ніж за місяць до його проведення. Інформація про час, місце та порядок проведення з'їзду оприлюднюється в засобах масової інформації.
Час та місце проведення з'їзду, норми представництва та порядок обрання делегатів визначається Президією Спілки.
Члени Спілки, які не є делегатами з'їзду, можуть брати участь у з'їзді з правом дорадчого голосу.
При необхідності, за рішенням Президії, Президента Спілки або по рішенню 2/3 обласних конференцій, може бути скликано позачерговий з'їзд.
4.6. До компетенції з'їзду входять:
- затвердження Статуту Спілки, змін та доповнень до нього;
- прийняття рішень відносно питань загального курсу розвитку і діяльності Спілки;
- вибори простою більшістю голосів Президента, Віце-президента, Голів та членів постійних комісій , Кураторів регіонів. З"їзд може розширити склад Президії та постійних комісій за рахунок представників колективних членів Спілки шляхом затвердження представлених цими організаціями кандидатур;
- прийняття та виключення всеукраїнських громадських кінологічних організацій - колективних членів Спілки;
- затвердження звітів про діяльність Президії та постійних комісій Спілки;
- вирішення будь-яких інших питань діяльності Спілки, передбачених цим статутом та законодавством України.
Форма голосування (відкрите або таємне) визначається з'їздом Спілки.
4.7. Керівництво діяльністю Спілки в період між з'їздами здійснюється Президією, Президентом та Віце-президентом Спілки.
4.8. Президент Спілки обирається з'їздом Спілки на 5 років та підзвітний йому. Президент є законним представником Спілки в усіх інстанціях як в Україні, так і за кордоном. Він забезпечує та контролює виконання рішень з'їзду та Президії, очолює засідання Президії, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Головного Управління Спілки, має право підпису фінансових та інших документів Спілки. Форма голосування (відкрите або таємне) визначається з'їздом Спілки.
В разі остаточної неможливості виконання Президентом його повноважень, Президія Спілки приймає рішення про проведення позачергового з'їзду по виборах Президента Спілки в 30-ти денний термин, з моменту прийняття рішення. На цей час повноваження Президента переходять до Віце-президента.
4.9. Віце-президент Спілки обирається з'їздом Спілки шляхом голосування (відкрите або таємне) на 5 років. Віце-президент підпорядкований Президенту Спілки та допомагає йому виконувати поточну роботу, заміщує Президента в разі його відсутності та тимчасової неможливості виконання його повноважень.
У разі остаточної неможливості продовження виконання Віце-президентом його повноважень у зв'зку із смертю, довготривалою хворобою або з інших причин, викладених в особистій заяві, за поданням Президента Спілки, Президією приймається рішення про призначення одного з членів Президії Виконуючим обов'язки Віце-президента до кінця строку повноважень попередника.
4.10. Президія Спілки складається з Президента, Віце-президента Спілки, Голів постійних комісій, Кураторів регіонів та інших членів згідно пункту 4.6 цього Статуту.
4.11. Президія Спілки збирається не менш ніж два рази на рік за ініциативою Президента, Віце-президента, Голів постійних комісій, більшості членів Президії.
Засідання Президії правомочні при присутності простої більшості її членів. Рішення Президії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш 2/3 присутніх.
До компетенції Президії Спілки відносяться:
- досягнення цілей, викладених у цьому Статуті;
- затвердження місця та строків проведення, норм представництва та порядку обрання делегатів на з'їзди Спілки;
- затвердження річних планів роботи комісій;
- затвердження усіх спеціальних нормативних документів, представлених постійними комісіями;
- затвердження планів заходів Спілки;
- затвердження розміру та порядку сплати членських, дольових, цільових внесків та вирішення інших загальних фінансових питань Спілки;
- затвердження списків міжнародних суддів за поданням кваліфікаційних комісій (з екстер'єру та з робочих якостей);
- затвердження обраних керівників обласних центрів Спілки;
- розгляд та вирішення питань про відкриття осередків;
-прийняття та виключення колективних членів Спілки між її з'їздами;
-затвердження річних фінансових звітів Спілки;
- розгляд та вирішення питань про створення тимчасових комісій Спілки;
- вирішення всіх поточних питань , що потребують колегіального обговорення.
Президія має право представляти будь-які пропозиції та запити на розгляд з'їзду.
4.12. Кожний із шести регіонів (Центральний, Західний, Східний, Північний, Південний, Автономна Республіка Крим та м.Севастополь) має свого Куратора, який є членом Президії Спілки. Куратор кожного регіону обирається з'їздом Спілки з числа авторитетних у кінології осіб, які постійно проживають та займаються кінологічною діяльністю у даному регіоні. У разі остаточної неможливості продовження виконання Куратором регіону його повноважень у зв'язку із смертю, довготривалою хворобою або з інших причин, викладених в особистій заяві, він може бути переобраний за рішенням загальної конференції місцевих відділень, зареєстрованих у даному регіоні, за присутності Офіційного спостерігача Спілки. Дату та місце проведення такої конференції, а також квоти представництва, порядок обрання делегатів та особу Офіційного спостерігача визначає Президія Спілки. Така конференція є правомочною за присутності не менше ніж 2/3 обраних делегатів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх, та набуває чинності після його затвердження Президією Спілки. З моменту набрання чинності вказанного рішення, новообраний Куратор регіона набуває всіх прав та обов'язків свого попередника до кінця строку його повноважень, в т.ч. прав і обов'язків члена Президії Спілки.
Основним завданням Кураторів регіонів є представництво і захист прав та інтересів індивідуальних членів та місцевих відділень Спілки з регіонів, яких вони представляють.
4.13. До постійних комісій Спілки належать: Ревізійна комісія, Племінна комісія,Виставочна коміссія, Комісія по спорту та робочим якостям, Кваліфікаційна комісія експертів по робочим якостям, спорту та керунгу, Кваліфікаційна комісія експертів по екстер'єру, Правова комісія, Комісія по роботі з колективними членами, Конфліктна комісія.
Голова та члени постійних комісій Спілки обираються на з'їзді строком на 5 років. У разі остаточної неможливості продовження виконання своїх функцій до кінця строку повноважень комісії у зв'язку із смертю, довготривалою хворобою або з інших причин, викладених в особистій заяві, Голова комісії може бути переобраний комісією з послідуючим затвердженням Президією Спілки. Після затвердження Президією новообраний Голова постійної комісії набуває всіх прав та обов'язків члена Президії до закінчення строку повноважень свого попередника.
. Засідання комісій є правомочними, якщо на них присутні більшість їх членів. Рішення комісій вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх. У випадку, коли голоси розділяються порівну, голос Голови комісії є вирішальним.
Голови постійних комісій звітують про свою діяльність на Президії та з'їзді Спілки.
Діяльність постійних комісій Спілки регулюється положеннями про кожну з них, які затверджуються Президією Спілки.
4.14. Головне Управління є виконавчим органом Спілки. Як виконачий орган, Головне Управління виконує поточну організаційну роботу на досягнення мети і завдань Спілки та МКФ, виконання керівних документів МКФ, рішень з'їзду і Президії Спілки. Головне Управління виконує, зокрема, наступні завдання:
- веде Єдину племінну книгу та реєстровий журнал чистопородних собак, на їх підставі централізовано видає або реєструє внутрішні та міжнародні родоводи та інші племінні документи;
- координує та контролює через офіційних спостерігачів проведення виставок, спортивних та культурних заходів з собаками, як у Києві так і в інших містах України за правилами МКФ;
- передає у засоби масової інформації різноманітні публікації;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Президії та постійних комісій;
- створює та веде ідентифікаційний банк даних чистопородних собак України;
- готує проведення з'їзду в порядку, визначеному Президією;
- здійснює фінансові розрахунки з МКФ та Європейською секцією;
- здійснює реєстрацію та облік розплідників, передає їх для реєстрації в МКФ і видає відповідні посвідчення;
- за рішенням відповідних комісій видає суддівскій лист експертів-кінологів, суддів по спорту з собаками та дресирувальників Спілки, з наданням їм відповідних посвідчень, згідно правил МКФ;
- виконує інші функції виконавчого органу на досягнення мети та завдань Спілки.
4.15. У спілці функціонує Президентська Рада, як дорадчий орган Президента, до складу якого входять всі керівники обласних центрів Спілки та керівники її колективних членів. Президентська Рада скликається не менш як два рази на рік Президентом Спілки.
4.16. Роботою обласного відділення Спілки (Центру) керує Правління обласного Центру на чолі з Головою правління. Голова правління обирається загальною конференцією всіх місцевих відділень, зареєстрованих у відповідній області, простою більшістю голосів присутніх строком на 5 років, і затверджується рішенням Президії Спілки.
4.17. Позачергова обласна конференція може бути скликана Президією Спілкі за вимогою більшості місцевих відділень, що зареєстровані у відповідній області, Правління Центру, Голови Правління Центру, Президії Спілки.

РОЗДІЛ 5
ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Індивідуальним членом Спілки може стати будь-яка фізична особа, віком від 18 років (крім спортивно-молодіжних організацій Спілки, членами яких є молодь віком від 14 років), яка визнає і виконує Статут та положення Спілки, Статут та положення МКФ, сплачує членські, дольові та цільові внески і бере участь у роботі осередку Спілки, в якому стоїть на обліку.
5.2. Прийом в індивідуальні члени Спілки здійснюється місцевими відділеннями.
5.3. Колективним членом Спілки може стати будь-яка всеукраїнська кінологічна громадська організація, яка визнає і виконує Статут та положення Спілки , Статут та положення МКФ, сплачує членські внески та здійснює діяльність на досягнення мети і завдань Спілки, визначених цим Статутом.
5.4. Прийом в колективні члени Спілки здійснюється з'їздом Спілки або в період між з'їздами - її Президією.
З метою колективного вступу у Спілку всеукраїнська громадська кінологічна організація на засіданні свого вищого керівного органу (конференція, з'їзд) або іншого законно уповноваженого органу повинна прийняти відповідне рішення, після чого подати письмову заяву на ім'я Президента Спілки, підписану законним керівником цієї організації, гарантуючи дотримання Статуту та загальних правил Спілки та МКФ.
До заяви повинні бути додані: витяг з протоколу засідання відповідного уповноваженого органу про вступ до Спілки, нотаріально завірені копії Статуту та свідоцтва про реєстрацію організації заявника, і документи, що підтверджують кількість та чистопородність собак, які зареєстровані в журналі реєстрації родоводів організації-заявника.
За дорученням Президента Спілки надані документи разом із племінними книгами організації - заявника досліджуються Комісію по роботі із колективними членами.
За результатами розгляду, Комісія по роботі із колективними членами вносить відповідну пропозицію на розгляд Президії, яка приймає рішення із рекомендацією з'їзду Спілки про прийняття або відмову в прийнятті всеукраїнської кінологічної організації колективним членом Спілки. В період між з'їздами Спілки її Президія може самостійно прийняти відповідне рішення. У разі незгоди з рішенням Президії, організація-заявник має право вимагати розгляду цього питання по суті з'їздом Спілки.
Відносини між Спілкою та її колективними членами будуються на договірній основі.

5.5. Члени Спілки мають право:
- займатися діяльністю по реалізації статутних завдань Спілки;
- обиратися і бути обраними до керівних органів Спілки та постійних комісій;
- брати участь в загальних зборах своїх місцевих відділень та з'їзді Спілки;
- звертатись у керівні органи Спілки з питаннями та скаргами;
- брати участь у засіданнях керівних органів Спілки при розгляді питань, які їх стосуються ;
- приймати участь у благодійній діяльності Спілки;
- користуватись юридичним захистом Спілки;
- вносити пропозиції до Президії Спілки для розгляду.
Окрім того, колективні члени Спілки мають право:
- вести кінологічну діяльність на основі відповідних договорів із Спілкою;
5.6. Почесними членами Спілки можуть бути визнані члени Спілки за особливо важливі досягнення в справі збереження і поповнення генофонду породних собак, а також громадські діячі, працівники культури і науки України, та інших країн за особливі досягнення в реалізації завдань Спілки. Почесні члени Спілки обираються Президією Спілки відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Почесним членам вручається диплом про обрання та ознака. Вони користуються правами членів Спілки та не сплачують членських внесків.
5.7. Члени Спілки зобов'язані:
- додержуватися Статуту та положень Спілки та МКФ;
- приймати участь у роботі Спілки, виконувати її доручення;
- пропагувати ідеї МКФ та Спілки, сприяти поповненню їх рядів;
- нести відповідальність за якість поголів'я собак, що використовуються ними в племінному розведенні;
- сплачувати внески, затверджені Президією Спілки ;
- виконувати свої обов'язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України.
5.8. Індивідуальне членство в Спілці припиняється шляхом виключення за рішенням керівного органу місцевого відділення або Президії Спілки :
- відповідно до поданої заяви;
- у випадку порушення Статуту або положень Спілки, Статуту або положень МКФ;
- у випадку невиконання рішень керівних органів Спілки або її місцевого осередку, виданих в межах наданої компетенції;
- за жорстоке поводження із собаками;
- у разі несплати членських внесків протягом року;
- за порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.
5.9. Колективне членство в Спілці припиняється:
- за рішенням вищого керівного органу організації - колективного члена Спілки;
- за рішенням з'їзду або в період між з'їздами за рішенням Президії Спілки про виключення організації з колективних членів Спілки у випадку порушення нею Статуту та положень Спілки, Статуту та положень МКФ, пунктів договору або скоєння дій, спрямованих на підрив авторитету Спілки в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях.
5.10. Оскарження рішення місцевого відділення про виключення із Спілки індивідуального члена може бути подане в Головне Управління Спілки протягом 10 днів з дня повідомлення про виключення для розгляду Президією.
Рішення Президії про виключення із Спілки колективного члена може бути оскаржене на найближчому з'їзді Спілки.
5.11.Право повторного прийняття до Спілки позбавлена членства фізична особа або всеукраїнська громадська кінологічна організація набуває не раніше, ніж за 6 місяців, за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторення.

РОЗДІЛ 6
КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ

6.1. Кошти Спілки формуються за рахунок вступних, членських, цільових, дольових та благодійних внесків членів Спілки, громадян України та іноземних громадян, добровільних внесків організацій на культурні та спортивні заходи з собаками, що забезпечують виконання основних статутних завдань по племінному розведенню, надходжень від виробничо-господарської діяльності, створених Спілкою госпрозрахункових підприємств та організацій.
6.2. Спілка не набуває права власності на майно організацій-колективних членів Спілки при їх вступі або припинення членства у Спілці. Організації - колективні члени Спілки не набувають права власності на майно Спілки при їх вступі або припиненні членства у Спілці.
Власником майна, набутого або створеного для використання Спілкою в цілому, є Спілка. Власником майна, набутого або створеного для використання колективним членом Спілки, є колективний член Спілки.
6.3. Спілка може мати у власності споруди, будови, житловий фонд, обладнання, інвентар, майно просвітницького та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Спілки. У власності Спілки можуть знаходитись також видавництва, інші підприємства, які створюються за рахунок коштів Спилки, у відповідності з завданнями, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством.
Спілка має право на створення у встановленому порядку підприємств, установ і організації з правами юридичної особи для забезпечення виконання статутних завдань Спілки та займатися благодійною діяльністю.
6.4. Кошти Спілки витрачаються згідно з кошторисами на проведення племінної, організаційної, пропагандистської роботи, утримання штатних працівників та іншу діяльність, що відповідає Статуту і не суперечить чинному законодавству.
6.5. Утримувачами коштів та майна Спілки є Головне Управління та Управління місцевих відділень.
6.6. Спілка має рахунки /в т.ч. валютні/ у відповідних установах банку.
6.7. З коштів, що залишаються після розрахунків з державним бюджетом, Спілка створює фонди згідно напрямків діяльності.
6.8.Розрахунки між місцевими відділеннями, членами та Головним Управлінням Спілки здійснюються виключно у безготівковій формі.
6.9. Спілка та створені нею установи та організації у встановленому порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Спілка у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.

РОЗДІЛ 7
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

7.1. Припинення діяльності Спілки може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація або ліквідація Спілки здійснюється за рішенням з'їзду Спілки більшістю не менш як у 3/4 голосів, при наявності делегатів від усіх обласних центрів Спілки.
7.3. Кошти та інше майно Спілки, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації аналогічного напрямку діяльності, або, у випадках передбачених законодавством, за рішенням суду зараховуються до доходу бюджету.

РОЗДІЛ 8
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Спілки приймаються на з'їзді Спілки більшістю не менше як у 3/4 голосів від числа делегатів, присутніх на з'їзді, та підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

 

ПЛЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА УКРАИНЫ
новая редакция
принята на заседании Президиума Кинологического союза Украины 07.02.2009 г.

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Племенное положение разработано с целью, обеспечить отбор здоровых собак для использования их в племенном разведении, с учетом сохранения и закрепления их породных качеств, а также с целью регламентации порядка выдачи разрешений на вязки, осуществления вязок, взаиморасчетов между владельцами производителей и оформления племенной документации.

1.2 К племенному использованию допускаются чистопородные собаки, имеющие родословные документы КСУ или организаций, признанных МКФ (AKC -American Kennel Club KC - Американский Кэннэл Клуб и - KC - Kennel Club - Английский Кэннэл Клуб) и зарегистрированные в племенной книге КСУ.

1.3 Проекты изменений и дополнений к данному племенному положению обсуждаются и формулируются племенной комиссией КСУ, передаются для утверждения на заседание Президиума КСУ, который их утверждает или отклоняет.

1.4 Племенную работу в КСУ осуществляют все отделения и коллективные члены КСУ.

1.5 Родословные, регистрационные свидетельства, племенные карты сук, изготовленные в КСУ, выдают только отделения КСУ, зарегистрированные как юридические лица, с правом финансовой деятельности. В соответствии с подписанным договором о коллективном членстве, данные документы могут выдавать коллективные члены КСУ.

1.6 Соблюдение требований данного племенного положения обязательно для всех отделений КСУ и его коллективных членов.

2. ДОПУСК К ПЛЕМЕННОМУ РАЗВЕДЕНИЮ

2.1 К племенному разведению допускаются собаки:

-достигшие физиологической зрелости;
- имеющие родословные документы, признанные МКФ, зарегистрированные в племенной книге КСУ;
- имеющие действительный, на момент вязки, племенной сертификат (сертификат считается действительным на протяжении одного года с момента прохождения племенного смотра).
- имеющие племенную карту (только для сук). Первичная выдача племенной карты суки осуществляется отделениями КСУ, по месту регистрации владельца, совместно с выдачей на её родословной. Ответственность за внесение информации о помёте в племенную карту суки несёт отделение КСУ, которое проводило актирование помёта.

2.2 Возрастные критерии племенных сук и кобелей в системе КСУ
К вязкам в КСУ допускаются:
суки:
- мелких и средних пород - с 15 месяцев
- крупных пород - с 18 месяцев
кобели:
- мелких пород - с 12 месяцев
- средних пород - с 15 месяцев
- крупных пород - с 18 месяцев

Предельный возраст для использования в племенном разведении:
суки - до 8-ми лет (включительно).

Примечание 1. Допускается не более двух результативных вязок сук, в период - за два года. Интервал между вязками не должен быть менее 6-ти месяцев.

Примечание 2. Одна сука-производительница не может иметь более 6-ти пометов в течение жизни.

Примечание 3. Особо ценным производительницам срок использования в племенном разведении может быть продлен на 1-2 года по разрешению племенной комиссии КСУ.

кобели - без ограничений в возрасте.

2.3 Для допуска к племенному разведению необходима оценка собаки на сертификатной выставке КСУ.
для сук - не ниже "очень хорошо";
для кобелей - не ниже "отлично".

Примечание 4.Собаки, с приобретенными дефектами, не имеющие возможности участвовать в выставках, допускаются к племенному использованию после успешного прохождения ими племенного смотра.

2.4 Для собак служебных пород, при использовании их в племенном разведении, рекомендовано наличие рабочего сертификата по одному из видов дрессировок, признанных КСУ.

2.5 На собаку, использующуюся в племенном разведении, владелец обязан получить или продлить племенной сертификат.

Примечание 5. Племенной сертификат выдается или продлевается на основании выставочной оценки, полученной на сертификатной выставке и оценки на племенном смотре.

2.6 Племенной сертификат не выдается или не продлевается в следующих случаях:
- несоответствие собаки экстерьерным или поведенческим характеристикам, оговоренным в стандарте породы;
- если в потомстве, полученном от данной собаки, выявлены повторяющиеся наследственные дефекты;
- плохого содержания собаки-производителя;
- если, при актировании предыдущих помётов было зафиксировано плохое содержания и выращивания щенков;
- невыполнения владельцем племенной собаки действующего племенного положения;
- фальсификации сведений, указанных в племенной документации;

3. ЗАВОДЧИК И ЗАВОДСКАЯ ПРИСТАВКА

3.1 Заводчиком является лицо, в чьем владении на правах собственности, аренды или совладения находится сука-производительница в период с момента вязки до момента окончательного актирования полученного от нее помета.

3.2 Только заводчик несет полную ответственность за качество полученного от его собак потомства.

3.3 После передачи щенков в собственность новым владельцам, заводчик не отвечает за качество их выращивания.

3.4 Все возникающие конфликты между заводчиком и новыми владельцами щенков решаются в судебном порядке.

3.5 Заводскую приставку получают все щенки, которые рождены от сук, принадлежащих данному заводчику, не зависимо от породы.

3.6 Кличка собаки пишется с большой буквы, а название завода может быть написано как перед кличкой, так и после нее (это обусловливается при регистрации заводской приставки).

3.7 Заводская приставка не должна иметь более 40-ка знаков, учитывая пробелы, а в совокупности с кличкой - не более 60-ти знаков с учетом пробелов.
3.8 Заводская приставка может быть оформлена на основании письменного заявления заводчика и регистрируется в КСУ, а затем в МКФ.

3.9 Право на использование суки в разведении может быть передано другому лицу, на основании письменного договора аренды.

4. АРЕНДА И СОВЛАДЕНИЕ

4.1 При передаче племенной суки в аренду, арендодатель и арендатор подписывают договор аренды,
который должен быть заверен в отделении КСУ, на учёте в котором, состоит арендодатель и регистрируется в той организации, где состоит на учете арендодатель. В этом случае арендодатель передаёт арендатору оригинал племенной карты суки, оригинал племенного сертификата и ксерокопию родословной собаки.

4.2 Арендатор племенной суки считается заводчиком, несет ответственность за состояние арендованной собаки, за качество полученного от нее потомства и за сохранность переданных ему документов на собаку в течение всего периода времени, указанного в договоре.

4.3 Щенки, рожденные от арендованной суки, получают заводскую приставку арендатора, если в договоре не указаны другие условия.

4.4 Кобель-производитель также может быть передан в аренду, о чем должен быть подписан договор аренды.

4.5 Совладение (совместное владение) оформляется аналогичным образом.

4.6 По обоюдной договоренности совладельцев, щенки получают заводскую приставку, указанную в договоре на совладение.

4.7 Договор совладения может изменяться по обоюдной договоренности сторон, что должно быть оформлено письменно (должен быть составлен новый договор совладения).

4.8 Копии договоров аренды и совладения в обязательном порядке должны прилагаться к комплекту документов, представляемых в отделения КСУ для регистрации пометов.

Примечание 6. В случае если повязанная сука приобретена новым владельцем, ему передаются оригинал родословной, договор передачи во владение, племенная карта и племенной сертификат, переданной во владение собаки. В этом случае новый владелец регистрирует вязку данной суки-производительницы в отделении, где состоит на учете.

4.9 Документы, подтверждающие право собственности на собаку:
- родословная или регистрационное свидетельства заводчика
- договор о передаче в постоянное владение, на основании которого осуществляется обмен родословной собаки на родословную с указанием в ней данных нового владельца.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВОДЧИКОВ

5.1 Заводчик имеет право:
- зарегистрировать свою заводскую приставку в КСУ и FCI, чем защищает свое право на
использование приставки другими лицами в системе МКФ;
- получать консультации специалистов в отделениях КСУ;
- пользоваться базой данных производителей, имеющейся в КСУ;
- самостоятельно выбирать производителей для своих сук.

5.2 Заводчик обязан:
- проявлять заботу о суке, обеспечивать необходимый уход, хорошие условия содержания и
кормления;
- предоставить все необходимые документы для оформления помета в отделение КСУ, в котором
заводчик состоит на учете, (см. Приложения);
- передавать щенков во владение новым хозяевам только после актирования и клеймения или
чипирования, с Регистрационным свидетельством заводчика;

5.3 Заводчик должен предоставить представителям племенной комиссии возможность осмотра щенков, а по их требованию и возможность осмотра матери щенков и условий их содержания.

6. РАСЧЕТ ЗА ВЯЗКУ

6.1 Условия вязки и сроки расчета оговариваются в "Направлении на вязку". При этом обязательно указываются особые условия: в случае рождения 1,2 или 3 щенков.

6.2 Если расчет за вязку предполагается щенком, в "Направлении на вязку" также оговаривают право выбора, предоставляемое владельцу кобеля-производителя (например: кобель - второй выбор, сука - первый выбор, кобель по выбору заводчика или любой щенок). Также в "Направлении на вязку" указывается, в каком возрасте владелец кобеля-производителя заберет своего щенка.

Примечание 7. Если Владелец кобеля не выбрал и не забрал своего щенка в указанный в "Направлении на вязку" срок, он теряет право на получение алиментного щенка.

6.3 После расчета заводчика с владельцем кобеля-производителя, владелец кобеля выдаёт владельцу суки "Отрывной талон владельца кобеля с подписью владельца кобеля и печатью отделения КСУ, в котором он состоит на учете. Если владелец кобеля проживает в другой стране, то он выдаёт заводчику, документ, подтверждающий факт вязки и расчёт за неё, предусмотренный в стране его проживания.

Примечание 8. Все разногласия финансового характера между владельцами производителей разрешаются только в судебном порядке.

7. РЕГИСТРАЦИЯ ВЯЗОК И ПОМЕТОВ

7.1 До вязки, заводчик предъявляет в своё отделении следующие документы на собаку, которую планирует вязать: родословную, племенной сертификат и племенную карту. В качестве разрешения на вязку ему выдаётся направление на вязку. В направление вписываются все оговоренные с владельцем кобеля условия расчета за вязку, которые заверяются подписями обоих сторон.

7.2 На момент актирования щенков заводчик сдает документы в отделение КСУ, в котором состоит на учете:
- оригинал направления на вязку;
- копии родословных родителей щенков;
- документ - подтверждающий расчет с владельцем производителя.
- копию племенного сертификата суки и копию племенного сертификата кобеля (если он проживает на территории Украины);
- копию договора аренды (если собака находится в аренде);
- оригинал племенной карты суки.

8. АКТИРОВАНИЕ ПОМЕТОВ

8.1 Актирование пометов проводится
- для крупных и средних пород - не ранее 45-ти дней с момента рождения щенков
- для мелких пород - не ранее 60-ти дней с момента рождения щенков, после того, как у щенков прорезались резцы.

8.2 Акт обследования принимается только после клеймения или чипирования щенков.

8.3 Пометы имеют право актировать лица, назначенные руководством отделения КСУ, имеющее зоотехническое или кинологическое образование, являющиеся экспертами по данной породе, либо опытные заводчики.

Примечание 9: в случае плохого выращивания и содержания щенков, комиссия имеет право не подписывать акт осмотра.

8.4 Регистрационные свидетельства выдается только на щенков, прошедших актирование и имеющих клеймо или чип.

8.5 Все щенки в помете должны быть названы на одну букву.

8.5 На щенков, у которых выявлены дисквалифицирующие пороки, выдаются регистрационные свидетельства с отметкой "Без права племенного использования". Такая же отметка переносится и в их родословные.

9. ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ

9.1.Искусственное осеменение не может применяться к животным, которые ранее не размножались естественным путем. В некоторых случаях могут быть сделаны исключения на основании решения племенной комиссии.
9.2.Отбор спермы может быть произведен только ветеринарным врачом.
9.3.Владелец племенного кобеля должен предоставить владельцу племенной суки документ, подписанный ветеринарным врачом о том, что конкретная сперма принадлежит именно этому кобелю и является свежей или замороженной.
9.4.Расходы за сбор спермы и процедуры осеменения берет на себя владелец суки.
9.5. Ветеринарный врач, проводящий осеменение, должен подтвердить, что сука была искусственно осеменена именно спермой данного кобеля. В этом свидетельстве необходимо указать:
- место осеменения
- дата осеменения
- регистрационный номер родословной кобеля
-имя и адрес владельца суки
9.6. Владелец племенного кобеля, у которого взята сперма, помимо ветеринарного свидетельства,
должен предоставить владельцу суки все необходимые документы:
-копию родословной
-племенной сертификат

10.САНКЦИИ

10.1 За нарушение заводчиками данного Положения, КСУ может наложить на них следующие санкции:
- предупреждение;
- выговор;
- регистрация помета с временным запретом на продолжение племенной деятельности для матери щенков;
- отказ в регистрации помета;
- временный запрет на племенную работу;
10.2 За использование инфицированных племенных производителей, приводящее к распространению инфекционных заболеваний, на их владельцев могут быть наложены различные санкции вплоть до запрета на ведение племенной работы.
10.3 Племенная Комиссия КСУ рассматривает поступившие заявления о нарушениях данного Положения в присутствии заинтересованных сторон, либо при наличии письменного объяснения с обеих сторон. При не желании сторон участвовать в заседании комиссии и при отказе дать письменное объяснение, племенная комиссия имеет право вынести решение самостоятельно.
10.4 К числу нарушений правил ведения племенной работы со стороны заводчиков и владельцев питомников, относятся:
- неудовлетворительное содержание племенных животных и неудовлетворительное выращивание молодняка;
- сознательное распространение в породе наследственных болезней и дефектов, сокрытие их;
- фальсификация сведений, указываемых в племенной документации.

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД ПО РАЗМЕРУ
в списке пород буквой (к) обозначены крупные породы, буквой (с) средние породы, буквой (м) мелкие породы.

1 группа
АВСТРАЛИЙСКИЙ КЕЛПИ (с)
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (с)
АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР (с)
ФЛАНДРСКИЙ БУВЬЕ (к)
БОСЕРОН (к)
БРИАР (к)
БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА (к)
БОРОДАТАЯ КОЛЛИ (с)
БОРДЕР КОЛЛИ (с)
ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН (с)
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК (с)
КОМОНДОР (к)
КУВАС (к)
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ (к)
КОЛЛИ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ (к)
МАРЕММАНО-АБРУЦЕССКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА (к)
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА (к)
ПУЛИ (с)
ПУМИ (с)
ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА (с)
ПИРЕНЕЙСКАЯ ОВЧАРКА (к)
СЛОВАЦКИЙ ЧУВАЧ (к)
СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (бобтейл) (к)
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ВОЛЧЬЯ СОБАКА (к)
ШЕЛТИ (c)
ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА (к)

2 группа
АФФЕНПИНЧЕР (м)
АПЕНЦЕЛЛЕР ЗЕННЕНХУНД (r)
БУЛЬДОГ (с)
БУЛЬМАСТИФ (к)
БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД (к)
ПИРЕНЕЙСКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА (к)
КАНЕ КОРСО (к)
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ (к)
АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ (к)
БОРДОСКИЙ ДОГ (к)
ДОБЕРМАН (к)
НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР (к)
НЕМЕЦКИЙ ДОГ (к)
КАНАРСКИЙ ДОГ (к)
ФИЛА БРАЗИЛЕЙРО (к)
БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД (к)
КА ДЕ БО (с)
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАКА (к)
ЛЕОНБЕРГЕР (к)
ЛАНДЗИР (к)
НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ (к)
МАСТИФ (к)
ИСПАНСКИЙ МАСТИФ (к)
ПИРЕНЕЙСКИЙ МАСТИФ (к)
НЬЮФАУНДЛЕНД (к)
ПИНЧЕР (м)
РИЗЕНШНАУЦЕР (к)
РОТВЕЙЛЕР (к)
ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР (к)
ШНАУЦЕР (с)
ШАР ПЕЙ (с)
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА (к)
СЕНБЕРНАР (к)
ТОСА-ИНУ (к)
ХОВАВАРТ (к)
ЦВЕРГПИНЧЕР (м)
ЦВЕРГШНАУЦЕР (м)
ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД (к)

3 группа
АВСТРАЛИЙСКИЙ СИЛК ТЕРЬЕР (м)
ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР (к)
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (с)
БЕДЛИНГТОН ТЕРЬЕР (с)
БОРДЕР ТЕРЬЕР (с)
БУЛЬТЕРЬЕР (с)
КЕРН ТЕРЬЕР (с)
НЕМЕЦКИЙ ЯГДТЕРЬЕР (с)
ДЕНДИ ДАЙМОНД ТЕРЬЕР (с)
ФОКСТЕРЬЕР ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ (с)
ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ (с)
ИРЛАНДСКИЙ МЯГКОШЕРСТНЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ ТЕРЬЕР (с)
ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР (с)
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР (м)
КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР (с)
ЛЕЙКЛЕНД ТЕРЬЕР (с)
НОРФОЛК ТЕРЬЕР (м)
НОРВИЧ ТЕРЬЕР (м)
ПАРСОН ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР (м)
СКОТЧ ТЕРЬЕР (с)
СИЛИХЕМ ТЕРЬЕР (с)
СКАЙ ТЕРЬЕР (с)
СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР (с)
ВЕЛЬШ ТЕРЬЕР (с)
ВЕСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР (с)
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (м)

4 группа
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ (с)
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ (м)
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ (м)

5 группа
АКИТА (к)
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА (к)
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ (к)
БАСЕНДЖИ (с)
ЧАУ ЧАУ (с)
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ большой (с)
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ вольфшпиц (с)
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ средний (с)
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ малый/миниатюрный (м)
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ цверг (той/померанский)(м)
ЯПОНСКИЙ ШПИЦ (с)
ОЛЕНЕГОННЫЙ ШПИЦ (с)
ПЕРУАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА (с)
ФАРАОНОВА СОБАКА (с)
РУССКО ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАЙКА (с)
САМОЕДСКАЯ СОБАКА (с)
СИБИРСКИЙ ХАСКИ (с)
ФИНСКИЙ ШПИЦ (с)
СИБА (с)
ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК (с)
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЛАЙКА (с)
МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА стандартная (к)
МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА средняя (с)
МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА миниатюрная (м)
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЛАЙКА (с)

6 группа
БАССЕТ ХАУНД (с)
БИГЛЬ (с)
БЛАДХАУНД (к)
ДАЛМАТИН (с)
ЭСТОНСКАЯ ГОНЧАЯ (с)
МАЛЫЙ ВАНДЕЙСКИЙ БАССЕТ-ГРИФФОН (с)
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК (к)

7 группа
ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК (к)
НЕМЕЦКИЙ КУРЦХААР (к)
НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР (к)
ВЕНГЕРСКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ (к)
ВЕНГЕРСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ (к)
АНГЛИЙСКИЙ ПОЙНТЕР (к)
АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР (к)
СЕТТЕР ГОРДОН (к)
ИРЛАНДСКИЙ КРАСНЫЙ СЕТТЕР (к)
ВЕЙМАРАНЕР (к)

8 группа
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ (с)
КУРЧАВОШЕРСТНЫЙ РЕТРИВЕР (к)
КЛАМБЕР СПАНИЕЛЬ (с)
АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ (с)
АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ (с)
ПРЯМОШЕРСТНЫЙ РЕТРИВЕР (к)
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР (к)
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (к)
ЧЕСАПИК БЕЙ РЕТРИВЕР (к)

9 группа
БИШОН ФРИЗЕ (м)
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ (м)
БОЛОНЕЗ (м)
БИШОН ГАВАНЕЗ (м)
БОСТОН ТЕРЬЕР (м)
КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА (м)
ПУДЕЛЬ большой (к)
ПУДЕЛЬ малый (с)
ПУДЕЛЬ миниатюрный (м)
ПУДЕЛЬ той (м)
КОТОН ДЕ ТУЛЕАР (м)
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ (м)
ЯПОНСКИЙ ХИН (м)
ЧИХУАХУА (м)
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ (ПАПИЛЛОН ,ФАЛЕН) (м)
БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН (м)
БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН (м)
КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ (м)
ЛХАССКИЙ АПСО (м)
МАЛЬТЕЗЕ (м)
МАЛЫЙ БРАБАНСОН (м)
МОПС (м)
ПЕКИНЕС (м)
РУССКИЙ ТОЙ (м)
ТИБЕТСКИЙ ТЕРЬЕР (м)
ШИ ТЦУ (м)

10 группа
АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ (к)
АЗАВАК (с)
ШОТЛАНДСКАЯ БОРЗАЯ (ДИРХАУНД) (к)
ГРЕЙХАУНД (к)
ИСПАНСКАЯ БОРЗАЯ (ГАЛТЬГО ЭСПАНЬЕЛЬ) (с)
ХОРТАЯ БОРЗАЯ (к)
ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ (к)
МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ (ЛЕВРЕТКА) (м)
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ (к)
САЛЮКИ (с)
УИППЕТ (с)

Вне классификации МКФ
АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ (к)
БИВЕР ЙОРКШИР ТЕРЬЕР (м)
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА (к)
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ (к)
РУССКАЯ ГОНЧАЯ (к)
РУССКИЙ СПАНИЕЛЬ (с)
РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА (м)
ТАЗЫ (с)
ТАЙГАН (с)
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ БУРБУЛЬ (к)